ylapalkki
Meidän Turku - Vårt Åbo ry, s-posti: meidanturku@gmail.com
--->Etusivu--->Uutisia ja tiedotteita--->Uutisarkisto2009
sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki

Uutisarkisto2009


Yleisöryntäys "Turun puretut talot" -tilaisuudessa

Turun puretut talot Tutkija Rauno Lahtisen esitelmätilaisuuteen "Turun puretut talot" 25.11. 2009 oli sellainen yleisryntäys, että kaikki halukkaat eivät tahtoneet mahtua Vimman kerhotiloihin.

Turun kaupunkisuunnittelu ja erityisesti Turussa tehdyt virheet puhuttavat edelleen turkulaisia. Meidän Turku - Vårt Åbo ry pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että uusia virheitä ei tehtäisi.


Ei uudisrakennuksia kaupunginvaltuuston kaupunkipuistoon

Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n hallitus päätti kokouksessaan 27.10.2009 antaa lausuntonsa ns. Fortuna-korttelin kehittämisestä.

Yhdistys katsoo, ettei Aurakatu 2-4 tontille tule kaavoittaa uudisrakennuksia, koska ne pilaisivat kaupunkimaisemaa sekä Aurakadun jugendtalojen että Apteekkimuseon ja kaupunginvaltuuston suuntaan. Kaupunginvaltuuston edustaa tulee kehittää kaupunkipuistona. Paikoituspaikat tulee poistaa maan päältä, eikä niitä tule rakentaa korttelin alle.


Mielenkiintoinen Meidän Seminaari 2009 la 26.9. 2009

Seminaariyleisöä Neljäkymmentäkolme ihmistä kokoontui kuuntelemaan ja keskustelemaan herpaantumatta Meidän Turun yhteistyökumppaneien kanssa järjestemässä seminaarissa ""Ekologinen yhdyskuntasuunnittelu ja asuminen". Eveliina Asikainen

Raimo Volanen Seminaarissa valotettiin ekologisuuden käsitettä moni tavoin: luonnon, kaupunkimaiseman, liikenteen ja energian- sekä materiaalinkäytön valossa. semiaariyleisöä2

Viri Teppo-Pärnä Monet puhujista pitivät ongelmallisena yksisilmäistä tehokkuusvaatimusta ekologisuuden nimissä. Mikko Laaksonen Myös kestävän kehityksen rajoittaminen liito-oravien suojelemiseen edustaa hyvin kapeaa käsitystä ympäristön, eritysesti luonnon merkityksestä - mikä heijastuu terveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Esimerkiksi kaupunkimetsässä käveleminen alentaa verenpainetta.

Ekologisen tiiviin kaupunkirakentamisen sekä luonnoltaan ja sosiaalsesti terveen kaupunkisuunnittelemisen ristiriitojen ratkaiseminen tulee jatkossa olemaan yhä hankalampaa, tiivisti ympäristöpolitiikan tutkija Eveliina Asikainen seminaarin keskeisen sanoman.

sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki sivupalkki

Lausunto Turun seudun joukkoliikenne 2020 -selvityksestä

Meidän Turku - Vårt Åbo ry antoi 5.10. 2009 lausunnon Turun seudun joukkoliikenneselvityksestä.

Yhdistys katsoo mm., että sinänsä arvokkaassa selvityksessä vähätellään pikaraitiotien mahdollisuuksia. Se johtuu osittain käytetyistä laskentamalleista ja osin siitä, ettei muuta kaupunkisuunnitelua linkitetä joukkoliikenteen kehittämiseen. Laskelmissa on saatu pikaraitiotien hyöty-kustanussuhteeksi vain 0,7. Tampereen TASE 2025 -liikennejärjestelmäselvityksessä samankaltaisen pikaraitiotievaihtoehdon hyöty-kustannussuhde samankaltaisessa kaupunkirakenteessa oli 1,2–1,6. Muiden euroopplalaisten kaupunkien (kuten Freiburg ja Strassburg) kokemukset osoittavat, että raitiolinjan matkamäärä lisääntyy 50-80% raitiotien korvatessa linja-autoliikennelinjan tai avattaessa uusi raitiotiejärjestelmä.


Meidän Turku valittaa KHO:oon ns. Sinisen Talon purkuluvista

Turun hallinto-oikeus hylkäsi Meidän Turun valitukset ns. Sinisen Talon ja sen piharakennuksien purkuluvista 24.9. 2009. Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan 29.9. 2009 jatkaa valittamista korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sinisen talon ikkuna 2 Hallinto-oikeus ei ei ottanut mitenkään kantaa mm. siihen, että Sinisestä Talosta on sekä kaavoitus- että purkuprosessin aikana esitetty ilmeisen virheellistä ja/tai harhaanjohtavaa talon kulttuurihistoriallisesta arvosta, julkisivujen ja talon kunnosta. Museovirasto toteaa lausunnossaan ympäristökeskukselle rakennussuojeluasiassa mm. seuraavaa: "”Rakennuksesta tuli 1960-luvun taitteessa Wikeströmin perheyrityksen toimitalo. Tässä yhteydessä tehtiin muutoksia Linnankadun puoleiseen päätyyn ja sisätiloihin. Rakennus on hyväkuntoinen, ja se on säilyttänyt hyvin tyylipiirteensä Koulukadun ja pihan julkisivuissa."

Ns. Sininen Talo on sisältynyt jo 1984 laadittuun Turun keskustan rakennussuojelun vaihekaavaan. Maakuntamuseo on pitänyt vuoden 2002 rakennussuojelutavoitteiden listauksessaan ns. Sinistä Taloa rakennushistoriallisesti ja ympäristöllisesti arvokkaana (SR-3). Turun yleiskaavan 2020 yleisperiaatteiden mukaan olemassa olevista kulttuuriympäristöistä säilytetään arvokkaaksi luokiteltu.

Kaupunkikulttuuriyhdistys Puu&Talo teki rakennussuojeluesityksen Koulukadun puutaloista, myös ns. Sinisestä Talosta 29.1. 2009.


Vastine Toriparkkiasiassa haliinto-oikeuteen

Turun kauppatori 10.8. 2009 Yhdistys antoi vastineensa Turun kaupungin selityksiin ns. Toriparkkiasiassa. Meidän Turku -yhdistys ihmetteli Turun kaupungin käsitystä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) tulkinnasta ja jääviysasioissa, koska korkeimmalla hallinto-oikeudellakin, KHO on ollut asiasta hieman erilaisia näkemyksiä.


Lausunto Kevyen liikenteen suunnitelmasta

Yhdistys antoi kesällä 2009 lausunnon Turun kaupungin kevyen liikenteen suunnitelmasta, mitä pidettiin hyvänä, mutta toivottiin myös konkreettista toteutussuunitelmaa. Erityisen tärkeänä yhdistys piti Lonttisten ja Ylioppilaskylän alueelle sijoittuvan joen ylittävän rautatiesillan viereisen kevyen liikenteen sillan rakentamista.